kwota odsetek podatkowych / składkowych niepodlegająca wpłacie

1 głosy

Składam propozycję, aby przy obliczaniu odsetek do zapłaty uwzględniane były kwoty niepodlegające wpłacie.
Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).
Podstawa prawna: art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł).
Podstawa prawna: art. 23 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021poz. 423

W trakcie analizy podatki Sugestie zgłoszone przez: Sylwia Głosowało: 26 sie, '22 Komentarze: 0

Komentarze: 0